Termékjelölés összefoglaló

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1935/04/EK RENDELETE (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2021.03.27.)

Az 1935/04/EK RENDELET I. MELLÉKLETE
Azoknak az anyag- és tárgycsoportoknak a felsorolása, amelyek külön intézkedések hatálya alá tartozhatnak
1. Aktív és intelligens anyagok és tárgyak
2. Ragasztók
3. Kerámiák
4. Parafa
5. Gumik
6. Üveg
7. Ioncserélő gyanták
8. Fémek és ötvözetek
9. Papír és kartonpapír
10. Műanyagok
11. Nyomdafestékek
12. Regenerált cellulóz
13. Szilikonok
14. Textíliák
15. Lakkok és bevonóanyagok
16. Viaszok
17. Fa

 


 


 

Környezetbarát termék védjegy használatára étel- és italáruk, valamint gyógyszerek kivételével bármely termékkel, csomagolással vagy szolgáltatással lehet pályázni. A pályázat nyilvános, folyamatos és önkéntes a hazai és külföldi gyártók, szolgáltatók és forgalmazók részére. A pályázatokat a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nek kell benyújtani. A pályázati eljárás során a Kft. gondoskodik a pályázat értékeléséről és sikeres pályázat esetén a védjegy-használati szerződés alapján ellenőrzi, hogy a védjegyhasználat ideje alatt a termék megfelel a követelményeknek. A minősítő eljárás lefolytatásának költségeihez való hozzájárulásként a pályázat beadásával egyidejűleg eljárási díjat, valamint a védjegyet használó termék forgalmával arányos védjegyhasználati díjat kell fizetni a Kft. részére.


Az Erdőgazdaság tanúsítása jelkép az FSC szervezet (Forest Stewardship Council) védjegye, amely a világ erdőinek környezetbarát, társadalmilag elfogadható és gazdaságilag fenntartható gondozását segíti. A szervezet szigorú szabványai a természetes erdők kezelését szabályozzák. Ebben az egyik alapvető elem a termékek nyomon követése a termelés és az értékesítés minden fázisában. Az erdőgondozást és az elosztási láncot is független testületek ellenőrzik. Az FSC szabványok átfogják a fa-terméklánc minden elemét, így a kitermelt fát és a belőle készült termékeket, a papír- és a nyomdaipar termékeit, valamint ezek kereskedelmét.

  

 

 

A Fenntartható erdőgazdálkodás tanúsítás a PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) szabványok követelményeinek teljesítése alapján szerezhető meg. Az erdőtől a faalapú termékeken át a fogyasztóig biztosítja a visszakereshetőséget, így kizárja a nem legális forrásból származó anyagok felhasználását. Az erdőgazdaságok „A fenn-tartható erdőgazdálkodás követelményei" alapján, míg a lánc többi szereplői a Felügyeleti lánc követelményei" szabvány alapján tanúsíthatók. A tanúsítvány, illetve a logó a vevők felé azt igazolja, hogy a termék előállítása során betartották a fenntarthatóság szabályait.

 

A Zöld Pont logó (1.6. ábra) évente több százmilliárd csomagoláson jelenik meg. A védjegy azt jelenti, hogy az annak használatára jogosult – csomagolt termékek gyártója, illetve forgalmazója – az EU 94/62/EK3 csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló irányelvének, az abban rögzített, a csomagolásra vonatkozó lényegi követelményeknek és környezetvédelmi csomagolási szabványoknak megfelel. A védjegy tulajdonosa, a PRO EUROPE s.p.r.l. nemzetközi szervezet és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromba vétele alapján a Zöld Pont kizárólagos magyarországi használati jogosultja az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. A Zöld Pont védjeggyel ellátott termékek gyártói, illetve behozói, importőrei az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft., mint kizárólagos használati engedélyes további engedélye (ún. allicenciája) alapján használhatják termékeik csomagolásán a védjegyet védjegyhasználati díj ellenében. A védjegyhasználati díj fizetésének alapja a Zöld Pontot viselő csomagolás tömege, vagy sávos díjfizetési kategória választása esetén átalánydíj fizetendő. Amennyiben a Zöld Pont védjegy a fogyasztói csomagolás valamely elemén (például PET palack címkéjén, fóliáján) szerepel, a teljes csomagolás után a védjegyhasználat és díjának rendezése szükséges.

3 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról 

Önmagában nem számít környezet-védelmi címkének és nyilatkozatnak.

 

A papíralapú csomagolószerek egyik fontos nyersanyaga a hulladékpapír, ennek visszagyűjtését és hasznosítását tartja elsődleges céljának az 1991-ben alakult RESY Szervezet (Wertstof-fentsorgung GmbH). A RESY garantálja azt, hogy az összes, védjegyével ellátott papír, karton és hullámpapírlemez csomagolás részt vesz a papírhulladék visszagyűjtésének és hasznosításának rendszerében. A szimbólum feltüntetése azt is bizonyítja, hogy a szállítási csomagolásra vonatkozó csomagolási előírások teljesülnek.

 

A csomagolószerek válogatását, hasznosítását könnyíti meg az anyagok azonosítását szolgáló jelölés. A gyártó a csomagolás anyagára, a csomagolási hulladék kezelésének módjára utaló azonosító jelölést alkalmazhat. A jelölés – a külön jogszabályban meghatározottak szerint a csomagolás anyagára, a csomagolási hulladék kezelésének módjára vonatkozóan előírt azonosító jelölésen vagy más jelölésen kívül – kizárólag a 442/2012. (XII. 29.)4 Kormány-rendelet 2. mellékletében meghatározott azonosítási rendszert és módokat alkalmazhatja. Az anyagokat számozási rendszerrel, valamint rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosító jelet a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alá kell besorolni, a grafikus jelet a jogszabály nem tartalmazza.

4 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 

 

 

 

A komposztálható csomagolóanyag jelölés az Európai Bioműanyag Szövetség (European Bioplastics) bejegyzett védjegye, és azt mutatja, hogy a csomagolás komposztálhatónak minősül. Csak az EN 13432 szabványnak megfelelő termékek használhatják ezt a logót.

 

 

A csomagoláson feltüntetett jelek egy részét a gyártók választják maguknak, ami takarhat valóban környezetbarát terméket, de ezt nem ellenőrzi külső szervezet. Az egyik legismertebb ilyen jelzés a Möbius-szalagként is emlegetett körbefutó nyíl.

A Möbius-szalagként emlegetett körbefutó nyíl jelentése önmagában csak annyi, hogy a termék újrahasznosításra alkal­mas. Egyáltalán NEM jelenti azt, hogy a termék újrahasznosí­tott anyagból készült, vagy hogy az újrahasznosítás mindenkép­pen megtörténik; utóbbi feltétele a megfelelő újrafeldolgozási és szelektív hulladékgyűjtési rendszer megléte és használata. Amennyiben a szalag közepén egy százalékos értéket és anyagjelölést is találunk, az arra vonatkozik, hogy a termék mekkora részben származik újrahasznosított alapanyagokból és a csomagolás mely anyagára vonatkozik mindez.

 

 

 

Környezetvédelmi jelölésként nehezen értelmezhető, de gyakran használt jelkép a „Tidy man“, azaz az „Ügyelj környezeted tisztaságára!“ szimbólum, amit Nagy-Britanniában, a lakókörnyezet tisztaságáért és az antiszociális viselkedés visszaszorításáért indított kampány-hoz alkottak 1955-ben.

A jelölés arra hívja fel a figyel­met, hogy ne szemeteljünk, hanem a megfelelő helyen gyűjtsük azt. Csak olyan csomagoláson használható, amely nem újra­hasznosítható. Möbius-szalaggal együtt nem használható.

 

 

 

A csomagolószer gyártók az alumínium újrahasznosítható szimbólummal hívják fel a fogyasztók figyelmét arra, hogy a csomagolás anyagát hulladékként érdemes szelektíven gyűjteni, mert értékes másodnyersanyag.

 

 

 

 

A Metal Packaging Europe újrahasznosítási logója arra utal, hogy a fém csomagolószerek korlátlanul újra feldolgozhatók, így eleget tesznek a körkörös gazdaság elvében meg-fogalmazott elvárásoknak. A védjegy magyar nyelvű felirattal is igényelhető a szervezettől.

 

 

 

Élelmiszerek csomagolására, tárolására, illetve elfogyasztásához csak olyan anyag használható, amelyből egészségre ártalmas mennyiségben nem kerülnek át komponensek az élelmi-szerbe, és amelyek mégis átkerülnek, azok nem okozzák az élelmiszer kedvezőtlen elváltozását. Az 1935/2004/EK rendelet (II. melléklet) alapján feltüntethető a jelkép az élelmiszer csomagolására alkalmas csomagolóanyagokon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás:

CSAOSZ – CSOMAGOLÁSI ÉS ANYAGMOZGATÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG tájékoztatója (2019)

Nestlé Újrahasznosítási kisokos_2019

 


 

  1. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Azonosítási rendszer

Az azonosítási rendszer az anyag tekintetében rövidítést is használhat. Az anyagokat számozási rendszerrel, valamint rövidítéssel lehet azonosítani. Az azonosító jelet a csomagolás újrahasználható vagy hasznosítható jellegére utaló grafikus jel alá kell besorolni.

Műanyag

 

01

polietilén-tereftalát (PET)

 

02

nagysűrűségű polietilén (HDPE)

 

03

polivinilklorid (PVC)

 

04

kissűrűségű polietilén (LDPE)

 

05

polipropilén (PP)

 

06

polisztirol (PS)

 

07

poliamid

 

08

poliuretán

 

09

polivinil alkohol

 

18

megújuló nyersanyagból előállított biopolimer

 

19

más műanyag (műanyag/műanyag)

 

Papír és karton

 

20

hullámpapírlemez (PAP)

 

21

nem hullámpapírlemez jellegű karton (PAP)

 

22

papír (PAP)

 

Fém

 

40

acél (FE)

 

41

alumínium (ALU)

 

49

más fém

 

Fa

 

50

fa (FOR)

 

51

parafa (FOR)

 

59

más természetes anyag

 

Textil

 

60

gyapot (TEX)

 

61

juta, kender (TEX)

 

69

más természetes alapú anyag

 

Üveg

 

70

színtelen üveg (GL)

 

71

zöld üveg (GL)

 

72

barna üveg (GL)

 

79

más üveg

 

Társított anyagok (kompozitok)*

 

80

társított: papír és karton/különböző fémek

 

81

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag

 

82

társított: papír és karton/alumínium

 

83

társított: papír és karton/ónozott lemez

 

84

rétegzett italkarton: papír és karton/műanyag/alumínium

 

85

társított: papír és karton/műanyag/alumínium/ónozott lemez

 

86

társított: papír és karton/más anyag

 

90

társított: műanyag/alumínium

 

91

társított: műanyag/ónozott lemez

 

92

társított: műanyag/különböző fémek

 

93

társított: műanyag/más anyag

 

95

társított: üveg/műanyag

 

96

társított: üveg/alumínium

 

97

társított: üveg/ónozott lemez

 

98

társított: üveg/különböző fémek

 
     

* Társított anyagok (kompozitok) esetében a következő jelölést kell alkalmazni: C/a jellemző anyag megnevezésének rövidítése.

 

 

 


 

 

 

 

Papír alapú hulladék

Újság, könyv, tiszta csomagolópapír, összehajtott papír- és kartonpapír dobozok, füzetek, hullámpapírok, irodai papírhulladék, telefonkönyvek, szórólapok, reklámkiadványok. Ide gyűjtjük az italos (pl. a tejes és gyümölcsleves) kartondobozokat is. A műanyag kiöntő részt nem kell eltávolítani róluk, elég, ha csak a kupakot dobjuk a műanyagok közé!

 

Zsíros, szennyezett, ételmaradékos papírok (pl. pizzás-doboz), hőpapírok (blokk, nyugta), közlekedési jegyek, sorszámok, indigó, faxpapír, használt egészségügyi papír (zsebkendő, szalvéta, betét), pelenka, műanyag borító és egyéb összetett anyagok, vagy olyan műanyag réteggel bevont papírcsomagolások, mint az elviteles kávéspohár.

 

 

 

Műanyag és fém alapú hulladék

Műanyag: ásványvizes, üdítős stb. PET-palackok elöblítve és kilapítva, és ezek lecsavart kupakjai, elöblített tejfölös és joghurtos poharak, szennyezetlen műanyag szatyrok, tasakok (pl. genoterm), fóliák, buborékfólia, elöblített flakonok (pl. samponos, mosószeres), PET, HPDE, LPDE, PP jelzésű műanyagok (lásd 10–11. oldal).

Fém: kiöblített és kilapított konzerves dobozok (pl. állateledel), üdítős, sörös fém- és alumíniumdobozok, alufólia, fém zárófedelek és kupakok (pl. bébiétel, befőtt), evőeszközök, gemkapocs, tűzőgép tűje. Ahol van szürke és sárga kuka is, ott külön gyűjtjük a műanyagot és a fémet. Ha csak sárga kuka van, ott a két anyagot együtt gyűjtjük.

Kazetta, CD, műanyag játékok, fogkefe, fémbelsejű fóliák (pl. csipszeszacskók, csokipapírok), habtálcák, hungarocell, ételmaradékokkal vagy vegyszerrel szennyezett, elöblítetlen műanyag és fémdobozok, gyógyszereslevél. Az úgynevezett lebomló műanyagok sem gyűjthetők a többi műanyaggal együtt!

 

 

 

Színes üveghulladék

Színes öblösüvegek: borosüveg, pezsgősüveg, sörösüveg, röviditalos üveg.

Fehér üveghulladék

Átlátszó öblösüvegek: befőttesüveg, bébiétel, italosüveg (bor, rövidital stb.).

 

 

Síküvegek (ablaküveg, tükör), villanykörte, szemüveg, neoncső, hőálló üvegtál, porcelán, kerámia, orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó üvegek.

 

 

 

Jelek

Jelentése

Mit kezdjek vele?

 

Papír és karton

 

1 – 20 PAP / hullámpapírlemez

 

2 – 21 PAP / nem hullámpapírlemez jellegű karton

 

3 – 22 PAP / papír

A papír és kartontermékek a gyűjtőbe kerüljenek!

 

 

Műanyag

1 – PET – polietilén-tereftalát

2 – HDPE/PE-HD – nagy sűrűségű polietilén

3 – PVC – polivinil-klorid

4 – LDPE/PE-LD – kis sűrűségű polietilén

5 – PP – polipropilén

6 – PS – polisztirol

7 – EGYÉB

Csak a zöld jelzésű műanyag újrafeldolgozható, így mehet a gyűjtőbe!

A többi műanyagot a kommunális hulladékgyűjtőbe kell dobni.

Így, sajnos az úgynevezett lebomló műanyagok (bioplastic) pl. 

(PLA: poli-lactic-acid, azaz poli-tejsav) sem gyűjthetők a többi műanyaggal együtt!